top of page

35家先前重组的公司中仅有5家

目前市值超過大約

199億美元

並且還在增長

帶來超過的利潤

10億美元

每年

watch Video btn copy.png

看视频

5家公司財務報表

181億美元

收入大约

103億美元

利潤達到

14億美元

InterAsia Logo.png
American Pacific Bank Logo.png
China Gas.png
SkyWest Airline Logo.png
GlobalMed Technologies Inc.png
SingHaiyi Group Ltd.png
HengFai Enterprise Logo.png
Globel Medical REIT.png
Track Record

超過 58 年的經驗

擁有超過 58 年成就的全球商業資深人士,陈恒辉先生擅長財務重組和企業轉型,以在管理風險的同時釋放價值並釋放創業熱情。他已成功重組了超過 35 家不同行業和國家的公司。 

 

多年經驗

>45多年

優秀業績記錄

平均

複合年

增長率

69%

平均數

投資多種的

48X
對於每個 
投資

 

>7
公司重組了超過 7 個不同的行業

按行業查看往績記錄

Aerial View of a Suburb

行業

房地產發展

銀行與金融

區塊鏈技術

網絡營銷

Asset Management Icon.png

資本市場服務

biol.png

生物醫學科學

Industries
Companies

Alset 集團旗下公司

點擊標誌查看網站

NECV.png
American Home REIT.png
DSS new logo.png
Hapi Wealth Builder.png
Holista Colltech.png
Killiney.png
New Retail AI.png
Sharing Service.png
WeBeauty.png
Alset Inc.png
American Pacific Bancorp smaller.png
HAPI Alliances.png
Hapi Wealth Builder.png
HWHInternational.png
LVAM.png
PharmD Live.png
the happy co.png
WestPark Logo.png
Alset International Ltd P.png
AMRE Logo.png
Hapi Cafe Final Logo Portrait.png
Hapi Travel.png
HWH.png
LVD.png
puradigm logo.png
True Partner.png
Alset EHome Logo.png
azure.png
Hapi Wealth Builder.png
HAPI Wealth Builder.png
Impactbiomedinc.png
MojiLife.png
RBC Life.png
veii.png
American First Quantitative Funds.png
credas capital.png
Hapi Meal.png
HAPI Workout.png
ketomei.png
nano9.png
Robotic gHome Inc..png
vivacitas.png

幸福 社會

HWH 集團將承諾通過 HWH 成員的 1% 銷售佣金貢獻來匹配所有捐贈,以建立幸福社會基金。

HWH World主席 陳恆輝先生

Happy Friends
 • 幫助年輕人獲得與擁有快樂

 • 基金會專注於幫助青年企業家

 • 職業生涯發展

 • 提供協助、諮詢、指導:

  • 預防自殺

  • 處理抑鬱症

  • 醫療問題

  • 住房問題

  • 處理破產

  • 其他組織匹配的捐款

善濟2017慈善晚宴

15

間新加坡

醫療診所

在一年内

提供超過百萬个

免費諮詢服務

Hapiness Society
Contact
bottom of page